Környezetvédelmi jogszabályok

Az alábbi listában a legfontosabb szakterületi jogszabályok találhatóak. A jogszabályok hatályos szövege a címükre kattintva érhető el.

 

Ha a hivatkozás nem működne:

 

Jogszabálytár

 

 

Általános előírások

 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. törvénya természet védelméről

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet – a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet – a környezeti alapnyilvántartásról

11/1996. (VII. 4.) KTM rendeleta környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet – a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet – a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

 

Víz, szennyvíz, talaj

 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet – a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

 

 Levegőtisztaság-védelem

 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet – a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

14/2015. (II. 10.) Korm. rendeleta fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 

Hulladékgazdálkodás

 

2012. évi CLXXXV törvény –  a hulladékról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendeleta hulladékjegyzékről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeleta hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeleta hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendeleta csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet – az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet – a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet – a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete – az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

 

Zajvédelem

 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet – egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendeleta környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

 

Veszélyes anyagok

 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet – a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről (ADR)

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

2/2016. (I. 5.) NGM rendeleta nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

 

Katasztrófavédelem

 

2011. évi CXXVIII. törvénya katasztrófavédelemről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendeleta veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 

Igazgatási díjak

 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

35/1999. (X. 13.) BM rendelet – a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról

13/2015. (III. 31.) BM rendelet – a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet – az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

61/2016. (XII. 29.) NGM rendeleta műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

25/2018. (IX. 3.) IM rendelet – az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Oldal tetejére

Minden jog fenntartva © 2021 - C-E-S Bt. - VarTeam