Munkavédelmi jogszabályok

Az alábbi listában a legfontosabb szakterületi jogszabályok találhatóak. A jogszabályok hatályos szövege a címükre kattintva érhető el. A korábbi időállapotok az njt.hu oldalon kereshetőek!

 

Magyarország Alaptörvénye

 

1993. évi XCIII. törvényA munkavédelemről 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről

 

2000. évi XXV. törvényA kémiai biztonságról

1272/2008/EK –  CLP rendelet

 

1999. évi XLII. törvénya nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

 

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendeleta telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletA foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet – Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

33/1998. (VI.24.) NM rendeletA munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

27/1995. (VII.25.) NM rendeletA foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet – a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendeleta felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet – egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet – a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

 

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet – az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról

 

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet – az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendeletAz építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletA munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

 

12/2006. (III.23.) EüM rendeletAz azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendeletA foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletA veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet – a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

 

33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet – a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

 

63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendeleta 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről

 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletA képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

 

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

 

22/2005. (VI. 24.) EüM rendeletA rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

 

66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletA munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

 

61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletA biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

 

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet – az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről

 

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet – az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletA munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

 

25/1998. (XII.27.) EüM rendeletAz elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

 

16/2008. (VIII.30.) IKIM rendeletA gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet – a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet – az építőipari kivitelezési tevékenységről (jókarbantartás előírásai)

 

44/2016. (XI.28.) NGM rendeletA nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

 

8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet – az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről

 

2/1998. (I.16.) MüM rendeletA munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

 

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet – a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

 

3/2003. (III.11.) FMM-ESZCSM rendeletA potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

 

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet – a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

 

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet – a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

 

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendeletA felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet – a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

 

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet – a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

 

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet – a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

 

BIZTONSÁGI SZABÁLYZATOK

 

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat)
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet A keszonmunkákról
15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet A Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet Egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet A Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
8/2001. (III. 30.) GM rendelet A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről
16/2001. (III. 3.) FVM rendelet Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat
26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet a kötélvontatású személyszállító vasutakról
és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
103/2003. (XII.27.) GKM rendelet A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról – Országos Vasúti Szabályzat I. kötet
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
79/2005. (X. 11.) GKM rendelet A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról

24/2005. (III. 23.) FVM rendelet

A vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról 
45/2006. (VI. 15.) FVM rendelet A szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról  
414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő hatósági eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes szabályairól
24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról
24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról
13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról
6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet A Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról
8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet A propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról
43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról
   

Oldal tetejére

Minden jog fenntartva © 2021 - C-E-S Bt. - VarTeam